ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ปุ๋ยยางพารา ปุ๋ยยางสั่งตัด
ปุ๋ยยางสั่งตัด PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - ปุ๋ยยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:26 น.

     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) เปิดเผยว่า จากปัญหาราคาปุ๋ยแพง ทำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พยายามหาทางช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ เนื่องจากดินในแต่ละพื้นที่มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน มีธาตุอาหารในดินต่างกัน ดังนั้น การใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารตรงกับความต้องการของยางในแต่ละพื้นที่ จึงเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน 

    "ปุ๋ยยางสั่งตัด"

      ปัจจุบันการแนะนำการใส่ปุ๋ยยางในแต่ละพื้นที่เป็นการแนะนำในภาพรวม โดยแยกเป็นแหล่งปลูกยางเดิม (ภาคใต้และภาคตะวันออก)   แนะนำให้ใช้ปุ๋ยยางสูตร 20 - 8 - 20 และแหล่งปลูกยางใหม่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ) แนะนำให้ใช้ปุ๋ยยางสูตร 20 - 10 - 12    ซึ่งเป็นสูตรปุ๋ยเฉพาะพื้นที่ใส่ให้เหมาะสมกับความต้องการของยางในพื้นที่นั้นจริง ๆ จะทำให้ยางเติบโตได้ตามขนาดมาตรฐานได้ผลผลิตสูงและสามารถลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

       เกษตรกรชาวสวนยางควรเข้ารับการอบรม ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ดินเพื่อสามารถดำเนินการวิเคราะห์ดินได้ด้วยตนเอง เพื่อให้รู้จักการจัดการใช้ปุ๋ยอย่างคุ้มค่าต่อไป

ที่ีมาของการผลิตปุ๋ยยางสั่งตัดของ สกย.

บ้านสะท้อน ชุมชนเก่าแก่ของตำบลท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี   เป็นพื้นที่อีกแห่งที่มีสวนยางพาราหนาแน่น อันถือเป็นทรัพยากรที่มีค่าในท้องถิ่น จึงเหมาะสมกับการเป็นต้นแบบจัดการสวนยางตามแนวทางการเกษตรแผนใหม่ที่เน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากแนวคิดนี้จึงเป็นที่มาของการผลิตปุ๋ยยางสั่งตัด ของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง หรือ สกย. ให้สอดคล้องกับโครงการปุ๋ยยางสั่งตัด เพื่อช่วยคลายความกังวลของพี่น้องชาวสวนยาง ในด้านต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น    สกย. จึงให้การสนับสนุน และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยยางสั่งตัด เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยการแนะนำ และให้ความรู้เกษตรกรผู้ปลูกสวนยางในการผลิตปุ๋ยยางสั่งตัดให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

ปุ๋ยยางสั่งตัดนี้เปรียบได้กับการแยกตัดเสื้อให้เหมาะสมพอดีกับขนาดเฉพาะของแต่ละคนนั่นเอง ในสภาพปัจจุบัน การใช้ปุ๋ยสูตรสำเร็จบางพื้นที่ อาจมีธาตุอาหารบางชนิดมากเกินความจำเป็นก่อความสิ้นเปลืองทั้งค่าปุ๋ยและแรงงาน เนื่องจากสภาพดินของพื้นที่ปลูกยางแต่ละแห่งมีธาตุอาหารแตกต่างกัน การใส่ปุ๋ยแบบสั่งตัดจึงเป็นการเลือกใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหาร ตรงกับความต้องการของยางในแต่ละพื้นที่มากกว่านั่นเอง
 การตรวจสอบปริมาณธาตุอาหารในดินนั้นก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไร เพียงแค่เกษตรกรเก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ ไปตรวจสอบหาธาตุอาหารในดิน และนำไปวิเคราะห์หาความ เป็นกรด-เป็นด่าง ด้วยชุดตรวจสอบหาธาตุอาหารในดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แบบง่ายๆ เมื่อได้ผลการตรวจสอบธาตุอาหารในดินแล้ว เกษตรกรจึงนำผลที่ได้ไปที่โรงงานผสมสูตรปุ๋ยยางสั่งตัด เพื่อผสมปุ๋ยยางสั่งตัดตามความต้องการของเกษตรกรแต่ละคนไปใช้ในสวนยาง
ทั้งนี้ การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่รู้ว่าดินในสวนยางมีธาตุอาหารเดิมอยู่เท่าใด ขาดอะไร ก็ใส่เพิ่มในส่วนที่ขาดเท่านั้น ซึ่งเกษตรกรสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากเอกสารคำแนะนำการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพกับยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเพิ่มผลผลิตของยางได้อย่างคุ้มค่า

        นับว่าโครงการนี้เป็นการช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของพืช ช่วยลดต้นทุนในสภาวะที่ปุ๋ยมีราคาแพงและยังให้ผลตอบแทนสูงสุด อีกทั้งลดปัญหาปุ๋ยด้อยคุณภาพได้อีกทางหนึ่ง

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:40 น.