ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานยางพารา การวิเคราะห์ราคายาง
การวิเคราะห์ราคายาง PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของราคายางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:28 น.

การวิเคราะห์ราคายาง

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคายางพารา และการพยากรณ์ราคา 

ราคายางพาราเป็นเครื่องชี้ภาวะตลาดที่แท้จริง ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพอุปสงค์และอุปทานของยางพาราในวัน และเวลาที่ระบุไว้เป็นการแน่นอนโดยหลักการราคายางพาราจะถูกกำหนดจากปัจจัยทางด้านอุปสงค์และอุปทานในตลาดตามวัน เวลาคุณภาพ จำนวน และแหล่งส่งมอบ ดังนั้นราคาที่กำหนดขึ้นในตลาดกลางยางพาราซึ่ง

 

เป็นศูนย์รวมการซื้อ -ขาย จึงเป็นราคาที่เป็นตัวแทนราคาตลาดซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิเคราะห์เพื่อให้สามารถทราบและติดตามสถานการณ์ราคาและการค้ายางพาราได้อย่างถูกต้อง วิธีการที่จะได้มาซึ่งราคาที่เป็นตัวแทนของราคาตลาดประกอบด้วยขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลราคาที่มีระบบ และมีความถูกต้องเหมาะสมในสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์และสถิติ ทั้งนี้เพื่อได้ข้อมูลราคาที่เป็นตัวแทนใช้ในการกำหนดราคากลางที่เป็นทางการ เมื่อนำมาประกอบกับข้อมูลรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ยางก็จะเป็นข้อมูลสนับสนุนสำหรับการประมูลซื้อขายยางจริงของตลาดกลางต่อไป จึงจำเป็นต้องศึกษาปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อราคา สภาพการแข่งขันของตลาดกลางร่วมกับปัจจัยทางเทคนิค เช่นการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ รวมทั้งติดตามสถานการณ์แวดล้อมต่าง ๆ ดังนี้

 

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน 

 สำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกเป็น  

 • กลุ่มผู้นำธุรกิจ ,พ่อค้าคนกลาง
 • กลุ่มเกษตรกร 
 • ผู้บริโภคยาง

 การวิเคราะห์ตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงราคายางพารา ประกอบด้วย

 • อุปสงค์ของยางธรรมชาติ
 • อุปทานของยางธรรมชาติ
 • สินค้าทดแทน

ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคายาง ดังนี้

 • GDP ของประเทศผู้ใช้และปริมาณการผลิตยางธรรมชาติ
 • สัญญา ,คำสั่งซื้อ ในตลาดซื้อขายล่วงหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงราคาของวัตถุดิบในการผลิตยางสังเคราะห์
 • ราคาน้ำมัน
 • การเปลี่ยนแปลงค่าเงิน
 • ยอดขายรถยนต์

การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบในทันที ประกอบด้วย

 • ปริมาณสต๊อกยางพาราของประเทศผู้ใช้ยาง
 • ปริมาณการผลิตของโรงงานยางรถยนต์รายไตรมาส
 • ฤดูกาลให้ผลผลิตของยางพาราในประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่สามารถใช้ในการตัดสินใจซื้อ ขายในตลาดโดยการศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตเพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคต โดยการสร้างแบบ จำลองการพยากรณ์ราคาด้วยวิธีการทางเศรษฐมิติ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาตามฤดูกาล การใช้แบบจำลองทางเศรษฐมิติ Autoregressive intergrated moving average model    (ARIMA model) ใช้การประมวลผลด้วยโปรแกรม EVIEWS,MINITAB เป็นต้น

 ที่มา : สำนักงานตลาดกลางยางพาราสุราษฎร์ธานี

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 09 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:19 น.