ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การทำยางแผ่นคุณภาพดี โรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์
โรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์ PDF พิมพ์
การแปรรูป - การทำยางแผ่นคุณภาพดี
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:46 น.

โรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์

คุณปรีดิ์เปรม ทัศนกุล นักวิทยาศาสตร์ 8 ว ศูนย์วิจัยยางสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดสงขลา กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้วิจัยและพัฒนาโรงอบยางแผ่นพลังงานแสงอาทิตย์จนประสบความสำเร็จ เปิดเผยเกี่ยวกับโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นว่า มีขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเป็นโรงอบยางแผ่นต้นแบบ เหมาะสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางพาราทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งสภาพอากาศมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ยสูงกว่าทางภาคใต้และภาคตะวันออก ซึ่งจะทำให้ยางแผ่นดิบแห้งสนิท และในขณะอบยางแผ่นในโรงอบยาง ก็จะเป็นการช่วยป้องกันละอองฝนในวันที่ฝนตก ด้วย

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์

ลักษณะของโรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ทำด้วยโครงเหล็กที่มีขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2.50 เมตร สูง 3 เมตร ผนังและหลังคาบุด้วยสังกะสีทาสีดำเพื่อรับความร้อนจากแสงอาทิตย์ให้มากที่สุดและป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต (UV) ที่จะมาสัมผัสผิวแผ่นยางดิบโดยตรงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้แผ่นยางเสื่อมสภาพได้  ส่วนปล่องระบายความชื้นจะอยู่บริเวณหลังคา

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 4 ด้าน มีแผงสำหรับรับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำด้วยแผ่นพลาสติกลอนเล็ก มีพื้นที่ 63 ตารางเมตร เพื่อให้แสงอาทิตย์ตกกระทบและกักเก็บความร้อนเท่าที่จะรับได้ แล้วแผ่ความร้อนเข้าห้องอบ โดยด้านล่างปูด้วยดิน, ทรายและหิน ตามลำดับ หนาประมาณ 10 เซนติเมตร มีความลาดชันประมาณ 15 องศา เพื่อเป็นตัวกักเก็บความร้อน

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์

ตัวโรงอบยางมีประตูเข้าออก 2 ด้านเพื่อสะดวกในการนำยางแผ่นดิบเข้าอบและนำแผ่นยางที่แห้งแล้วออกอีกด้านหนึ่ง ภายในโรงอบมีรถตากแผ่นยางทำด้วยโครงเหล็กขนาดกว้าง 1.80 เมตร ยาว 2.0 เมตร สูง 2.20 เมตร พร้อมราวตากแผ่นยาง 4 ชั้น สามารถวางราวยางได้ 124 ท่อน ราวหนึ่งๆ จะตากแผ่นยางได้จำนวน 3 แผ่น โรงอบยางหนึ่งจึงตากยางแผ่นดิบได้ 372 แผ่น

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์

ส่วนทำเลที่ตั้งโรงอบยาง ควรเป็นที่โล่งแจ้ง และอยู่บริเวณที่เนินไม่มีน้ำท่วมขัง พร้อมกับขุดคูระบายน้ำรอบบริเวณโรงอบยาง โดยหันตัวอาคารให้ส่วนที่ยาวกว่าไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก เพื่อให้มีพื้นที่สามารถรับแสงอาทิตย์ให้มากที่สุด

โรงอบยางพลังงานแสงอาทิตย์โรงอบยาง ขนาดความจุ 15 ลูกบาศก์เมตร จึงเหมาะสำหรับเกษตรกรที่มีสวนยางพาราขนาดไม่เกิน 60 ไร่ สามารถนำยางแผ่นดิบเข้าอบได้สูงถึงวันละ 180 แผ่น ในสภาพอากาศที่อุณหภูมิภายนอกสูงเกิน 36oC ภายในโรงอบจะสูงถึง 49-52oC สามารถอบยางแผ่นดิบให้แห้งได้ภายใน 3-4 วัน ทำให้ยางแผ่นดิบมีความชื้นไม่ถึง 1% จึงได้ยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพดี สีสวย(จะมีสีเหลืองสวยกว่ายางแผ่นดิบที่ทำให้แห้งด้วยวิธีอื่น) ไม่ขึ้นราและเก็บรอจำหน่ายได้นาน และหากนำยางแผ่นดิบดังกล่าวไปรมควัน จะใช้เวลาในการรมเพียง 1 วัน เท่านั้น ทำให้ลดต้นทุนการรมควันได้ถึง 3 เท่า

สำหรับการสร้างโรงอบยาง จะใช้ทุน ประมาณ 60,000 บาทเท่านั้น เกษตรกรชาวสวนยางพาราก็สามารถมีโรงอบยางไว้ใช้เป็นของตนเองได้ ชาวสวนยางพารา หรือผู้สนใจ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่คุณปรีดิ์เปรม ทัศนกุล กลุ่มวิจัยการแปรรูปและทดสอบยาง ศูนย์วิจัยยางสงขลา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา กรมวิชาการเกษตร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

ข้อมูลจาก
"การสร้างโรงอบยางแผ่นดิบพลังงานแสงอาทิตย์ -เพิ่มคุณภาพยางแผ่นดิบ ลดต้นทุนการรมควันได้ถึง 3 เท่า" วารสารสวนยาง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ 153 ปีที่ 41

ที่มา : http://www.live-rubber.com