ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกยางในที่นาดอน PDF พิมพ์
KM สำนักงานจังหวัดและส่วนงาน - สกย.จ. สุรินทร์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 13:54 น.

สกย.จ.สุรินทร์

การปลูกยางในที่นาดอน

 

 • คำนำ

นับตั้งแต่ สกย. ได้ขยายพื้นที่ส่งเสริมการปลูกยางพาราในภาคอีสาน มีเกษตรกรและผู้สนใจปลูกยางพาราเพิ่มขึ้น เป็นจำนวนทั้งบริเวณพื้นที่ที่เหมาะสมและพอปลูกได้ โดยใช้พื้นที่ที่เคยทำเกษตรกรรมเดิม เช่น มันสำปะหลัง อ้อย นาข้าว ฯลฯ  แต่ด้วยข้อกำจัดในเรื่องของจำนวนเนื้อที่ถือครองที่ดิน หลักภูมิศาสตร์ของที่ดิน วัฒนธรรมอาชีพเกษตรกรรมดั้งเดิมทำให้มีเกษตรกรบางรายนำพื้นที่นาดอนเคยใช้ปลูกข้าว มาปรับเปลี่ยนเป็นปลูกยางพาราซึ่งอาจจะไม่เหมาะสมนัก แต่พอจะอนุโลมจัดให้อยู่ในประเภทพอปลูกได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆ ด้วย

 

 • ความหมายคำว่า “นาดอน

          คำว่า “นาดอน” อาจจะมีความหมายได้หลายกรณี เช่น นาไร่ พื้นที่ทำนานอกเขตชลประทาน (อาจเป็นนาลุ่มก็ได้), นาปี (ทำนาปีละครั้ง) แต่ในที่นี้ให้หมายความถึง พื้นที่ทำนาที่น้ำไม่ท่วมขังในฤดูฝนหรือเวลาน้ำหลาก

           เกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์ เดิมมีอาชีพทำนา ทำไร่ ลักษณะของพื้นที่จะเป็นที่สูงบริเวณติดประเทศกัมพูชาและลาดต่ำลงไปทางทิศเหนือจรดแม่น้ำมูล ฉะนั้นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกยางพาราส่วนใหญ่จะอยู่ด้านทิศใต้ของตัวจังหวัด เขต อ.พนมดงรัก, กาบเชิง, สังขะ, บัวเชด ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ของดินเป็นทุนเดิม ประกอบกับมีความชุ่มชื้นของอากาศสูงในพื้นที่ตอนบนของจังหวัด ได้มีเกษตรกรหัวก้าวหน้านำยางพารามาปลูกในที่นาดอน

           ลักษณะนาดอน เกษตรกรจะใช้วิธีปาดหน้าดินเพื่อยกคันนาให้สูงขึ้นจากผิวดินเดิมประมาณ 50-80 ซม.  กว้างประมาณ 80-100 ซม. เพื่อเก็บกักน้ำในฤดูฝนรอบบริเวณที่ดิน เนื่องจากสภาพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วมปนทรายและแบ่งที่ดินเป็นแปลงเล็กๆ

 • คำแนะนำ การปลูกยางในที่นาดอน

 Ø การเตรียมพื้นที่

  • เกษตรกรควรปรับคันนาออกหรือเปิดช่องไว้สำหรับระบายน้ำด้านที่ต่ำสุดเพื่อให้น้ำไหลออกในฤดูฝน
  • เนื่องจากเดิมเป็นที่ปลูกข้าว จะมีการใช้ประโยชน์เฉพาะหน้าผิวดินความลึก ประมาณ 15-30 ซม. เท่านั้น ส่วนชั้นล่างจะเป็นดาน ควรใช้ผาน 3 ไถระเบิดดานอย่างน้อย 2 ครั้ง ผาน 6 หรือ 7 ไถ 1 ครั้ง
  • ควรมีการเพิ่มปริมาณอินทรีย์วัตถุโดยการปลูกพืชตระกูลถั่วและไถกลบก่อนปลูกยาง
  • การวางแนวปลูกให้วางขวางทางน้ำไหลและยกร่องรูปหลังเต่าตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถปลูกข้าวเป็นพืชแซมในช่วงยางอายุ 1-3 ปี

 

 • Ø พันธุ์ยางและวิธีการปลูก
  • ควรใช้พันธุ์ยางที่ทนระดับน้ำใต้ดินสูง
  • วางระยะปลูกตามคำแนะนำ ให้แนวหลุมอยู่บนแนวหลังเต่า โดยขุดหลุมและใส่ปุ๋ยหมัก/อินทรีย์, ปุ๋ยหินฟอสเฟต กลบหลุมไว้อย่างน้อย 1 เดือน ก่อนฤดูปลูก
  • การปลูกให้ตื้นกว่าคำแนะนำเล็กน้อย เนื่องจากต้องมีการไถกลบยกร่องเพิ่มขึ้น 1-2 ครั้ง

 

 • Ø การบำรุงรักษา
  • ควรปลูกพืชคลุมดินหรือพืชแซม
  • สูตรปุ๋ย เนื่องจากเป็นดินที่มีธาตุอาหารต่ำ ควรใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่โดยมีการ   ฝังกลบ
  • ควรปราบวัชพืชโดยการตัดหรือถาก

 

 • Ø บทส่งท้าย
  • เกษตรกรและผู้ที่จะปลูกยางในที่นาดอนควรขอคำแนะนำจาก สกย.
  • การทำเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวมีความเสี่ยง
  • ควรปลูกสร้างสวนยางในลักษณะสวนยางอินทรีย์และใช้ประโยชน์ต่อหน่วยพื้นที่สูงสุด
  • เกษตรกรในยุคที่มีการแข่งขันสูง ต้องปรับตัวให้เป็นเกษตรกรนักบริหารและนักปฏิบัติ เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง

 

 

เขียนโดย  Administrator

วันที่ 19/09/54

  .......... ขอบคุณ สกย. ..........

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 06 ตุลาคม 2011 เวลา 14:02 น.