ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราไทย ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในประเทศ
ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในประเทศ PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 15:41 น.

ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในประเทศ

 

การใช้ยางของไทย 

 

  

 

อุตสาหกรรมแปรรูปยาง

 

               อุตสาหกรรมการแปรรูปยางเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบของอุตสาหกรรม แยกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ การผลิตน้ำยางข้น และการผลิตยางแห้ง 

 

 

               ผลผลิตยางพาราจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานหลักๆ ที่สำคัญ ได้แก่ น้ำยางข้น  ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางอื่นๆ ก่อนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ หรือส่งต่อไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : 

 

 

การผลิตยางแท่ง

 

                  ประเทศไทยเริ่มผลิตยางแท่งเมื่อปี 2511 โดยมีชื่อเรียกว่ายางแท่ง ที ที อาร์ (TTR – Thai Tested Rubber) ต่อเมื่อเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง และสอดคล้องกับการเรียกชื่อยางแท่งตามสากล สถาบันวิจัยยางจึงได้แก้ไขปรับปรุงวิธีปฏิบัติของการบรรจุหีบห่อ การควบคุมคุณภาพขีดจำกัดของสมบัติยางแท่งบางประการ และเปลี่ยนชื่อเรียกเป็นยางแท่ง เอส ที อาร์ (STR – Standard Thai Rubber) เมื่อ 1 มกราคม 2539

 

               วัตถุดิบที่ใช้ผลิตยางแท่งใช้ได้ทั้งน้ำยางสดที่ต้องทำให้จับตัวก่อน และยางแห่งที่จับตัวแล้ว เช่น ยางแผ่นดิบ ยางก้อนถ้วย เศษยางก้นถ้วย และเศษยางอื่นๆ

 

 

การผลิตยางแผ่น

 

               ในประเทศไทยนิยมทำยางแผ่นเนื่องจากสวนยางในประเทศไทยเป็นสวนขนาดเล็กมีผลผลิตไม่มากนักในแต่ละครั้ง ดังนั้น เมื่อกรีดยางแล้วเกษตรกรชาวสวนยางจึงนิยมแปรรูปเป็นยางแผ่นแล้วเก็บไว้จนมากพอที่จะนำไปขายให้กับพ่อค้าหรือโรงงานรมควันต่อไป เพื่อประหยัดต้นทุนในการขนส่ง

การผลิตน้ำยางข้น

 

               น้ำยางสดจากสวนยางจะมีปริมาณเนื้อยางเฉลี่ยประมาณร้อยละ 33 ทำให้การขนส่งและการซื้อขายไม่สะดวกนอกจากนั้นยังไม่เหมาะสมจะนำไปเข้ากระบวนการผลิตเพื่อทำผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสม่ำเสมอได้ ดังนั้น จึงต้องทำให้อยู่ในรูปของน้ำยางข้นที่มีเนื้อยางอย่างน้อยร้อยละ 60

 

               วิธีการผลิตน้ำยางข้น มี 4 วิธี คือ

                1. วิธีระเหยน้ำ

                2. วิธีทำให้เกิดครีม

                3. วิธีปั่น

                4. วิธีแยกด้วยไฟฟ้า

 

               ทั้งนี้ การผลิตน้ำยางข้นของไทยใช้วิธีการปั่นแยกด้วยเครื่องปั่นความเร็วสูง เพื่อแยกน้ำออก

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 16:03 น.