ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม... สารพันปัญหายาง
สารพันปัญหายาง PDF พิมพ์
ผลิตภัณฑ์จากยางพารา - ผลิตภัณฑ์ยางพารา(ยางแผ่น/ยางรถยนต์/ถุงยาง./ครีม...
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:28 น.
สารพันปัญหายาง ส า ร พั น ปั ญ ห า ย า ง....

  

Q:

ผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติมีอายุการใช้งานได้นานเท่าใด?

A: ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ และการใช้งาน ซึ่งการเสื่อมสภาพของผลิตภัณฑ์ยางมีหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การผสมสารเคมีป้องกันการเสื่อมสภาพในยางคอมพาวด์, รูปร่างและขนาดของผลิตภัณฑ์, สภาวะแวดล้อมการใช้งาน เช่น เวลา อุณหภูมิ การสัมผัสตัวกลาง ฯลฯ รวมถึงรูปแบบการใช้งานที่ถูกต้องก็มีส่วนสำคัญ แต่อย่างไรก็ตามหากเรามีความรู้เกี่ยวกับยาง และสภาวะการใช้งานของผลิตภัณฑ์อย่างเพียงพอ เราก็จะสามารถประมาณอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ยางนั้นได้จากผลการทดสอบหลายๆ อย่างที่ครอบคลุมแต่ละแง่มุม
Q:

มีวิธีการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยางอย่างไร?

A:

ควรเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ยางในสถานที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีอุณหภูมิประมาณ 10-21 องศาเซลเซียส สูงสุดไม่ควรเกิน 38 องศาเซลเซียส ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด หรือแหล่งความร้อน และสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือต่ำเกินไป เพราะจะทำให้ผลิตภัณฑ์ยางเสื่อมสภาพ หรือมีคุณสมบัติด้อยลง

** การนำไปใช้ ควรใช้ผลิตภัณฑ์ยางของครั้งก่อนหน้าที่เก็บไว้มาใช้ก่อน แล้วจึงนำผลิตภัณฑ์ยางครั้งปัจจุบันเข้าเก็บเป็นสต็อคแทน (first-in first-out) **

ข้อมูล: หน่วยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) จังหวัดนครปฐม