ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง ต้นตอตาที่ได้มาตรฐาน
ต้นตอตาที่ได้มาตรฐาน PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:07 น.

ต้นตอตาที่ได้มาตรฐาน

ต้นตอตายางโดยการสังเกตคุณสมบัตุของต้นตอตาด้วยตาเปล่า ให้ครบความตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • รากแก้วจะต้องสมบูรณ์ เหยียดตรง ไม่ถลอกคดงอหรือบิดเบี้ยว ความยาววัดจากโคนคอดินจะต้องไ่ม่น้อยกว่า 20 ซม.
  • ลำต้นตรง สมบูรณ์ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง วัดตรงตาที่ติดไว้ จะต้องไม่น้อยกว่า 1.2 ซม. และไม่เกินกว่า 2.5 ซม.
  • ระยะจากตาถึงโคนคอดินจะต้องไม่เกิน 8 ซม. และวัดจากตาถึงรอยตัด (Cutting back) จะต้องไม่น้อยกว่า 8 ซม.
  • แผ่นตามีขนาดกว้างไม่เกิน 1.2 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 5 ซม. อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ติดอยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง เช่น ไม่กลับหัว ฯลฯ
  • ต้นตอตาต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ปราศจากโรคและศัตรูพืช
  • ต้นตอตาที่มีรากคดงอเกิดจากการเตรียมพื้นที่และการปลูกไม่ปราณีตเพียงพอ
  • ต้นตอตาที่มีรากแก้วหลายรากโดยมากจะเป็นกับต้นยางสองใบที่ถอนปลูกซ่อม
  • ต้นตอตาที่แผ่นตาเสียบางส่วนแต่บริเวณตายังดีอยู่ การเสียของแผ่นตาบางส่วนอาจเกิดจากความสกปรกในขณะติดตาหรือ มีน้ำซึมเข้าไปได้บางส่วนก่อนเปิดตา
  • ต้นตอตาที่แผ่นตาเชื่อมสนิทกับลำต้นจนมองไม่เห็นแผ่นตา เนื่องจาก หลังจากติดตาแล้วปล่อยทิ้งไว้ในแปลงนานเกินไป ทำให้แตกตาช้าเมื่อนำไปปลูกในแปลงหรือนำไปเพาะชำ
  • ต้นตอตาที่แผ่นตาเชื่อมกับลำต้นไม่สนิททั้งแผ่น อาจเกิดจากการติดตาในหน้าแล้ง การให้ปุ๋ยไม่เพียงพอ และต้นตอไม่สมบูรณ์
  • ต้นตอตาที่มีขนาดเล็กหรือโตเกินกว่ากำหนด
  • ต้นตอตาที่ชอกช้ำจากการขุดถอนเช่น บริเวณเปลือกหรือรากช้ำ ถลอกเสียหาย ส่วนใหญ่มักเกิดกับต้นตอตาที่ขุดถอนในฤดูแล้ง
  • ต้นตอตาที่มีรากแก้วหักและสั้น
  • ต้นตอตาที่มีโรคและแมลงรบกวน.
    •        ต้นตอตาที่จะต้องคัดออก

     ต้่นตอตาที่คัดออก เนื่องจากมีข้อบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งจากต้นตอที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะสังเกตดังนี้