ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง การปลูกด้วยต้นตอตา
การปลูกด้วยต้นตอตา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2011 เวลา 09:05 น.

การปลูกด้วยต้นตอตา

            ต้นตอตาก็คือต้นกล้ายางที่ติดตาด้วยยางพันธุ์ดีไว้เรียบร้อยแล้วแต่ตายังไม่แตกออกมา คงเห็นมีแผ่นตาและตาเป็นตุ่มติดอยู่เท่านั้น การปลูกโดยใช้ต้นตอตานี้ปัจจุบันนิยมมากที่สุด เพราะง่ายต่อการปฏิบัติและต้นยางเจริญเติบโตดี
            ลักษณะของต้นตอยางที่ดีต้องมีส่วนของรากแก้วที่สมบูรณืไม่คดงอ ความยาววัดจากโคนตอดินไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ลำต้นตรงมีเส้นผ่าศูนย์กลางบริเวณที่ติดตาไม่น้อยกว่า 1 และไม่ควรโตกว่า 1.5 เซนติเมตร ระยะจากตาถึงโคนคอดินต้องไม่เกิน 8 เซนติเมตร และจากตาถึงรอยตัดไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตรเช่นกัน ขนาดของแผ่นตากว้างไม่เกิน 1.2 เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ส่วนรอยตัดเหนือแผ่นตาต้องให้ลาดเอียง 45 องศา ไปทางด้านตรงข้ามกับแผ่นตา สำหรับข้อที่ควรระวังในการปลูกด้วยต้นตอตาขณะปลูกควรให้แผ่นตาอยู่ในแนวทิศเหนือใต้ เพื่อไม่ให้แผ่นตาถูกแสงแดดมากเกินไป การปลูกต้องอัดดินให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้รากสัมผัสดินมากที่สุด มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติดังนี้
             1. การเตรียมพื้นที่ ไถพลิกดิน 2 ครั้ง เก็บเศษไม้และวัชพืชออกให้หมด แล้วไถพรวนซ้ำเพื่อให้ดินร่วนซุย จากนั้นปักไม้ชะมบตามระยะปลูกที่กำหนด
             2. ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร ตากหลุมไว้ 10-15 วัน ย่อยดินที่ทุกชั้นผสมปุ๋ยหินฟอสเฟตอัตรา 170 กรัมต่อหลุมใส่ลงไปในหลุม
             3. ใช้เหล็กหรือไม้ปลายแหลมแทงลงไปบนหลุม ขนาดเกือบเท่าความยาวของรากแก้ว นำต้นตอตาลงปลูกให้แผ่นตาอยู่ในแนวเหนือหรือใต้ อัดดินให้แน่นเท่าที่จะทำได้แล้วกลบดินให้แนวระดับดินอยู่ตรงส่วนรอยต่อของรากกับลำต้น และหลังปลูกเสร็จควรพูนดินบริเวณโคนต้นให้สูงขึ้นเล็กน้อย เพื่อป้องกันน้ำขัง
             คลุมโคนต้นด้วยเศษฟางข้าวหรือวัสดุอื่น ๆ ที่พอหาได้ ในกรณีที่ฝนไม่ตกติดต่อกันหลายวันหลังจากปลูกควรใช้น้ำช่วยด้วย อัตราประมาณ 5 ลิตรต่อต้น ตามความเหมาะสม การดูแลรักษาด้านอื่น ๆ เช่น การใส่ปุ๋ยกำหนดสูตรปุ๋ยคือ ปุ๋ยสูตร 1= 18-10-16, ปุ๋ยสูตร 2=18-4-5, ปุ๋ยสูตร 3=16-8-14 และปุ๋ยสูตร 4=14-4-9 ตามอัตราที่จะแสดงไว้ในตาราง

©ข้อมูลจาก® พืชไร่เศรษฐกิจ. ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมวิชาการเกษตร

อายุต้นยางหลังจากปลูก (เดือน)
ปุ๋ยสำหรับยางก่อนเปิดกรีด
*ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ (กรัมต่อต้น)
ดินร่วน
ดินทราย
2
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
60
5
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
60
8
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
90
12
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
120
15
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
120
18
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
120
24
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
190
30
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
190
36
ปุ๋ยสูตร 1
ปุ๋ยสูตร 3
190
42
ปุ๋ยสูตร 2
ปุ๋ยสูตร 4
190
48
ปุ๋ยสูตร 2
ปุ๋ยสูตร 4
400
54
ปุ๋ยสูตร 2
ปุ๋ยสูตร 4
400
60
ปุ๋ยสูตร 2
ปุ๋ยสูตร 4
400
66
ปุ๋ยสูตร 2
ปุ๋ยสูตร 4
400

 

                    

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:49 น.