ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ครูยาง โครงการประชุมสัมมนาอาสาชาวสวนยางให้เป็นครูยาง
โครงการประชุมสัมมนาอาสาชาวสวนยางให้เป็นครูยาง PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - ครูยาง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:13 น.

โครงการประชุมสัมมนาอาสาชาวสวนยางให้เป็นครูยาง                     

1.  หลักการและเหตุผล 

 ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางได้อย่างต่อเนื่อง ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวสวนยางดีขึ้นจนมีการขยายพื้นที่ปลูกยางพารา จากแหล่งปลูกยางเดิมทางภาคใต้ไปสู่แหล่ง  ปลูกยางใหม่ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกยางพาราอีกมาก แต่เกษตรกรชาวสวนยางรายใหม่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการประกอบอาชีพการทำสวนยาง  ซึ่งภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือ  สกย. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเกษตรกรชาวสวนยางทั้งประเทศ  มีแนวนโยบายที่จะสร้างเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็นครูยางที่มีความรู้ในด้านยางพาราครบวงจร สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางรายอื่น ๆได้

 2. วัตถุประสงค์  

 เพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง ให้มีความรู้และทักษะในการทำสวนยาง อย่างถูกวิธีจนเป็นครูยางที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางรายอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้อง และร่วมปฏิบัติงานกับพนักงานสงเคราะห์สวนยางได้เป็นอย่างดี

3.  เป้าหมาย  

               1. พนักงานสงเคราะห์การทำสวนยาง  จำนวน  120 คน

               2. เกษตรกรชาวสวนยางอาสาชาวสวนยางให้เป็นครูยาง จำนวน 1,200 คน

4.  สถานที่ดำเนินการ 

                สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  กรุงเทพมหานคร

5. วิธีดำเนินการ            

               1.  คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมเป็นอาสาชาวสวนยางให้เป็นครูยาง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

               2.  ประชุมสัมมนา

               3. ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการประชุม

6. ระยะเวลาดำเนินการ

                1 มิถุนายน - 30 กันยายน  2553

7. งบประมาณ  

                 จำนวนทั้งสิ้น  2,931,328.-  บาท

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

                  ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์

9.  ผู้สนับสนุนโครงการ 

                  -   ฝ่ายส่งเสริมการสงเคราะห์

                  -   ผอ.สกย.จ.ทุกจังหวัด   

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                1. ครูยางสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง   และสามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ให้เกษตรกรชาวสวนยางรายอื่นๆได้

        2. ครูยางจะได้รับความรู้เกี่ยวกับภารกิจของ สกย. ตลอดจนสามารถเป็นผู้ช่วยพนักงานของ สกย.ได้ในทุกด้าน

                 3.  พนักงานของ สกย.จะทำงานร่วมกับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน 

 

                  เชิญชม วีดีโอ ครูยาง จิตอาษาเพื่อพัฒนาเกษตรกรชาวสวนยางไทย

 

               

             

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2011 เวลา 15:36 น.