ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:51 น.

โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย

1. สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิ    

  กาญจนบารมีร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำโครงการ                 

  “เฉลิมพระเกียรติ ๕0 พรรษามหาวชิราลงกรณ ”

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ประกอบด้วย 51 โครงการ

  ในจำนวนนี้มีโครงการของกระทรวงเกษตรฯ 3 โครงการ

  โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย “เฉลิม   พระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร” ของ สกย. เป็น 1 ใน 3 โครงการของกระทรวงเกษตรฯ

 

        เชิญชม วีดีโอ   โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

 

                             

 

3. โครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางฯ ตั้งขึ้นโดย  

  คณะทำงาน บร.25/2545 ได้รับอนุมัติโครงการเมื่อ 4 

  ธันวาคม 2545 มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาสวนสงเคราะห์

  ดำเนินโครงการฯ กำหนดไว้ดังนี้

วัตถุประสงค์

 • 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
 • 2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้พึ่งตนเอง
 • 3. เพื่อสนับสนุนการรวมตัวของคนในชุมชน
 • 4. เพื่อสนับสนุนกระบวนการประชาสังคม
 • 5. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนครบวงจร

เป้าหมาย

 • 1. พัฒนาเกษตรกรชาวสวนยาง 51 หมู่บ้านทั่วประเทศที่ปลูก 

    ยางพารา

 • 2. เปิดโครงการต้นแบบที่บ้านเก่าร้าง  หมู่ที่ 6 ต.คลองหอยโข่ง

    อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา เมื่อปี 2546

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 • 1. ประชาสัมพันธ์โครงการ
 • 2. ประสานงานภาคีที่เกี่ยวข้องจากทุกฝ่าย
 • 3. การประชุมใหญ่เกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้าน
 • 4. แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานพัฒนาหมู่บ้าน
 • 5. จัดเวทีหมู่บ้าน
 • 6. จัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน
 • 7.ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นไปตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
 • 8. ติดตามผลการพัฒนาหมู่บ้าน
 • 9. การศึกษาดูงาน
 • 10. การทำประชาพิจารณ์แผนพัฒนาหมู่บ้าน
 • 11. การจัดสัมมนาเกษตรกรชาวสวนยางในหมู่บ้าน

 

ความก้าวหน้าโครงการ

 • 1. จัดเตรียมหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 51 หมู่บ้าน ในพื้นที่

    49 อำเภอ 21 จังหวัด ( จ.นครศรีธรรมราช รวม สกย.จ.นครศรีฯ

    เขต 1 และเขต 2, จ.สงขลารวม สกย.จ.สงขลาเขต 1 และเขต 2)

 • 2. จัดประชุมพนักงานท้องที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
 • 3. จัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
 • 4. ผอ.สกย.จ. แต่งตั้ง ห.สกย.อ. เป็นผู้จัดการโครงการฯ ที่มีหมู่บ้าน

    เฉลิมพระเกียรติฯ และ พนักงานสงเคราะห์สวนยางระดับ 6 หรือ 7

    เป็นผู้ช่วยผู้จัดการโครงการฯ ( กรณีของจังหวัดที่ไม่มี กสอ. ให้

    แต่งตั้ง ห.สวป. เป็นผู้จัดการโครงการฯ )

 • การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯระดับจังหวัด
 • คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด ประกอบด้วย
 • 1. ผอ.สกย.จ.            ประธานกรรมการ
 • 2. ห.สวป.                          กรรมการ
 • 3. ห.สกย.อ. ทุกอำเภอ กรรมการ
 • 4. ห.สบท.                          กรรมการและเลขานุการ

(กรณีของจังหวัดที่ไม่มี สกย.อ. จะมีกรรมการเพียง 3 คน) 

 • คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด
  มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้
 • 1. กำหนดแนวทางในการพัฒนาหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ   

    ของจังหวัด

 • 2. อนุมัติแผนปฏิบัติการและงบประมาณประจำปีหมู่บ้านเฉลิม  

    พระเกียรติฯ ของจังหวัด

 • 3. ติดตามผลความก้าวหน้าโครงการฯ อย่างน้อยเดือนละครั้ง  

    หากมีปัญหาให้พิจารณาหาทางแก้ไขโดยด่วน

 • 4. รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ให้สำนักงานกลางทราบ   

    เป็นประจำทุกเดือน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป

           ผู้จัดการโครงการฯ มีอำนาจและหน้าที่ดังนี้

        1. ให้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อ

    ระดมความคิด ความต้องการ และกำหนดแนวทางในการ

    พัฒนาหมู่บ้าน

       2. จัดทำแผนปฏิบัติการ/กิจกรรมประจำปี เสนอคณะกรรมการ

    บริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด  เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

    ภายใน 30 กันยายน ของทุกปี

      3. ให้อำนาจจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ

    โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของสำนักงานฯที่ 

    เกี่ยวข้อง

     4. ให้ประสานกับหน่วยงานอื่น เพื่อขอความร่วมมือทางด้าน  

    วิชาการและเงินทุน

      5. ให้ติดตามความก้าวหน้าของโครงการฯ และรายงานผล

    ความก้าวหน้าพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค ให้คณะกรรมการบริหาร

    ทราบทุกเดือน (ตามแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนา

    เพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทยหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ

    “ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ” ) หากมีปัญหาที่สามารถ

    แก้ไขในระดับ สกย.อ. ให้รีบแก้ไขโดยด่วน

 

แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย

หมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติฯ “ ๕0 พรรษามหาวชิราลงกรณ ”

ประจำเดือน............พ.ศ. ..........

สกย.อ. .............. สกย.จ. ..........

ชื่อหมู่บ้าน/บ้าน..............หมู่ที่.........ตำบล...........อำเภอ.............จังหวัด.................

------------------------------------------------

          ขีดเครื่องหมาย / ในช่อง ( ) หรือเติมข้อความ / ตัวเลขที่ถูกต้องลงในช่องว่าง

          1. การจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ จำนวน.........ครั้ง  รวมตั้งแต่ต้น..............ครั้ง

          2. การดำเนินงานจัดเวทีหมู่บ้านฯ จำนวน..............ครั้ง  รวมตั้งแต่ต้น..............ครั้ง

          3. การนำแผนชุมชนไปปฏิบัติโดยหมู่บ้านดำเนินกิจกรรม (กลุ่ม) จำนวน................กิจกรรม (กลุ่ม) ดังต่อไปนี้

                   3.1) ...........................................................................................................................................

         3.2) ...........................................................................................................................................

          4. การดำเนินงานกิจกรรม  หรือกลุ่มต่างๆ มีการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น

          ( ) ไม่มี

          ( ) มีจำนวน...............กิจกรรม (กลุ่ม) จากข้อ 3 ดังต่อไปนี้ (เขียนเฉพาะหัวข้อ).........................

          5. ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนในการดำเนินงานหมู่บ้านเฉลิมพระเกียรติ......................................

                      ลงชื่อ...........................พสย. ที่รับผิดชอบ                                  ลงชื่อ........................................

                          ตำแหน่ง......................                                                 ตำแหน่งผู้จัดการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

                                       

 

ตัวอย่างกิจกรรมหมู่บ้านฯ  พัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางไทย                                                           

 • กิจกรรมผลิตเครื่องแกง
 • กิจกรรมผสมปุ๋ยอินทรีย์
 • กิจกรรม โครงการเก็บกักน้ำของหมู่บ้าน
 • กิจกรรมผลิตน้ำดื่ม
 • กิจกรรมสานกระจูด
 • กิจกรรมทำผ้าบาติก
 • กิจกรรมปลูกต้นไม้ริมทาง
 • กิจกรรมอนุรักษ์และจับปลาหน้าแล้ง หนองน้ำสาธารณะ
 • อบรมหลักสูตรการเลี้ยงปลา

              ......../.........../..........  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 07 มิถุนายน 2011 เวลา 11:03 น.