ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การวางแนวปลูกยางในพื้นที่ราบ
การวางแนวปลูกยางในพื้นที่ราบ PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:55 น.

การวางแนวปลูกยางในพื้นที่ราบ

                 การสร้างสวนยางในพื้นที่ราบ เกษตรกรต้องวางแผนการใช้พื้นที่ให้เหมาะสมกับสภาพบริเวณโดยรอบ เพื่อให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดี สะดวกในการบำรุงรักษาต้นยาง การเก็บผลผลิตในอนาคตและเพื่อความสวยงามของแปลงปลูก เป็นการใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ

                 การกำหนดระยะปลูกที่เหมาะสมและการวางแนวที่ถูกต้องจะช่วยเพิ่มจำนวนหลุมปลูกได้มากขึ้นและทำให้ต้นยางเจริญเติบโตเร็วสามารถเปิดกรีดได้ตามกำหนดอายุ โดยทั่วไปต้นยางต้นหนึ่งๆต้องการพื้นที่ทรงพุ่มเพื่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตที่ดีต้องไม่น้อยกว่า 20 ตารางเมตร นอกจากนี้เกษตรกรควรคำนึงการใช้พื้นที่ระหว่างแถวยางปลูกพืชแซม/พืชร่วมยางเพื่อเสริมรายได้ ระหว่างต้นยางยังเล็กอยู่ด้วย

 การกำหนดระยะปลูก

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง(สกย.)กำหนดระยะปลูกยางในพื้นที่ราบดังนี้

เขตปลูกยาง

ระยะปลูก(เมตร)

จำนวนต้น/ไร่

การใช้ประโยชน์ระหว่างแถวยาง

เขตปลูกยางเดิม

3*7

76

ปลูกพืชแซม

 

2.5*8

80

ปลูกพืชแซม

เขตปลูกยางใหม่

2.5*7

91

ปลูกพืชแซม

 

การกำหนดแถวหลัก

ข้อควรคำนึงในการกำหนดแถวหลัก

1.ควรให้แถวหลักอยู่ในแนวตะวันออก-ตะวันตกและขวางทิศทางการไหลของทางน้ำ

2.หากพื้นที่ข้างเคียงเป็นสวนไม้ยืนต้นหรือป่ารกชัฏไม่ควรวางแถวหลักไปในแนวทิศทางนั้น

3.กำหนดแถวหลักให้ห่างจากเขตแดนประมาณ 1.5เมตร

อุปกรณ์ที่ใช้ในการวางแนว

-                   เชือกไนล่อนขนาด1หุนยาวประมาณ 150 เมตร 1เส้น

-                   เทปวัดระยะความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร 1ตลับ

-                   ไม้เล็งแนวความยาว 2เมตร 3 อัน

-                   ไม้ชะมบ ความยาวประมาณ75 ซม.จำนวนประมาณไร่ละ 90อัน

 

ขั้นตอนการวางแนวปลูกยาง

ขั้นแรกการเล็งแนวทำแถวหลัก

สมมุติว่าต้องการจะใช้ระยะปลูกเป็น 3x7 เมตร เมื่อได้กำหนดแถวหลักแล้ว สมมุติว่าเป็นแนว AB ให้ทำการเล็งแนวโดยวัดระยะจากเขตสวนด้านที่เริ่มทำแนวแรกเข้าไปในแนวตั้งฉาก ระยะ 1.5 เมตร ปักไม้ไว้ทั้ง 2 จุด ใช้ไม้เล็งแนว 3 อัน ทำการเล็งแนว AXB ปักไม้หลักให้แน่นที่สุด A, X และ B ก็จะได้เส้น AXB เป็นแถวหลัก จากนั้นให้ถอนไม้เล็งแนวออก(แถวหลัก AXB ไม่ควรยาวเกิน 150 เมตร)

 

 

 

ขั้นที่ 2 ทำมุมฉาก

ณ จุด A ทำมุมฉากโดยใช้เทปตลับวัดระยะไปทาง B ยาว 3 เมตร ปักไม้ไว้  จากจุด A วัดไปทาง D ยาว 4 เมตร ปรับระยะ CD ให้ได้ 5 เมตร โดยใช้จุด C เป็นหลัก ตรวจสอบระยะ AD ให้ได้ 4 เมตร ปักไม้ไว้ จะได้มุม DAC เป็นมุมฉาก

ใช้ไม้เล็งแนวปักที่จุด E ในแนว AD เล็งแนว AE ให้ตรงโดยใช้ไม้เล็งแนวอันที่ 3 ปักไว้ตรงกลาง AE ส่วนอีกมุมหนึ่ง ณ จุด B ทำมุมฉาก FBH และเล็งแนว BG ในทำนองเดียวกัน ทำเช่นนี้จะได้แนวหลัก 3 เส้น คือ

  • เส้น AB ใช้เป็นแนวกำหนดระยะระหว่างต้น
  • เส้น AE ใช้เป็นแนวกำหนดระยะระหว่างแถว
  • เส้น BG ใช้เป็นแนวกำหนดระยะระหว่างแถว

การวัดระยะ ต้องวัดตามแนวระดับ (วัดสูงจากพื้นดิน ไม่วัดไปตามแนวลาดเอียงของพื้นดิน) จะได้ระยะที่ถูกต้อง 

 

 

 

 

ขั้นที่ 3 ปักไม้ชะมบ

  1. ใช้เชือกไนลอนโยง AB ให้ตึง ปักไม้ชะมบบนเส้น AB เริ่มจาก A ไปทาง B ใช้ไม้ 3 เมตรที่เตรียมไว้วัดในแนวระดับ ปักไม้ชะมบให้ตรงดิ่งชิดหัวไม้ และชิดเชือกด้านใน
  2. ย้ายเชือกจาก AB มาโยง AE วัดระยะ AI ให้ได้ 7 เมตร ตามแนวระดับ ปักไม้ไว้ ทำตลอดแนว AE  แล้วจึงทำแนว BG เช่นเดียวกัน จนตลอด ก็จะได้ระยะระหว่างแถวห่างกัน 7 เมตร
  3. ย้ายเชือกจาก BG มาไว้ที่ IJ ทำแบบเดียวกับข้อ 1 ตลอดแนว IJ ทำเช่นนี้ไปจนจบตลอดแนว AE และ BG
  4. ส่วนที่เหลือนอกแถว AE และ BG ปักไม้ชะมบให้ได้ระยะ 3x7 เมตร โดยให้เหลือแนวขอบสวนไว้ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ทุกด้านจนเสร็จ
  5. ให้ทำการแต่งแนว ถ้าการวัดระยะและมุมถูกต้อง เมื่อเล็งจากไม้ชะมบอันหนึ่งอันใด จะมองเห็นเป็นแนว เป็นแถวตรงทุกทิศ   

 

                                                    

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:08 น.