ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โรคและศัตรูยาง แมลงและศัตรูยาง
แมลงและศัตรูยาง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - โรคและศัตรูยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:08 น.

แมลงและศัตรูยาง

         แมลงและสัตว์ต่างๆ ที่ทำความเสียหายให้แก่ต้นยาง เช่น หนอนทราย ปลวก เพลี้ย และหนู

        การป้องกัน และรักษา 
        เตรียมพื้นที่ปลูกยางให้ปลอดโรค โดยขุดทำลายตอยางเก่าออก ไม่ควร ปลูกพืช อาศัยเชื้อรา เป็นพืชร่วม หรือพืชแซมยาง
        กำจัดวัชพืช และตัดแต่งกิ่งในสวนยาง เพื่อทำลายแหล่งที่อยู่อาศัยของ ศัตรูยาง และทำให้อากาศถ่ายเทได้ สะดวก เป็น การลดความชื้น ในสวนยาง

ที่มา :สถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตร,เกษตรดีที่เหมาะสมสำหรับยางพารา, พิมพ์ครั้งที่ 1: 2544
สำนักงาน กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง , การปลูกยางพารา . พิมพ์ครั้งที่ 4 : 2545

        หนอนทราย (grub of cockchafers)

        ลักษณะการทำลาย
        หนอนทรายเป็นตัวอ่อนของด้วงชนิดหนึ่ง รูปร่างเหมือนตัวซี (C) ขนาดลำตัวยาวประมาณ 3-5 เซนติเมตร
สีขาว หนอนทรายกัดกินรากยาง จนราก ไม่สามารถดูดหาอาหารเลี้ยงลำต้นได้ ทำให้พุ่มใบยาง มีสีเหลืองผิดปกติ
ต้นยางตาย เป็นหย่อม ๆ พบมากในแปลงต้นกล้ายาง ที่ปลูกในดินทราย
        การป้องกันกำจัด
        ใช้วิธีเขตกรรม และวิธีกล โดยปลูกพืชล่อแมลง เช่น ตะไคร้ มันเทศ และข้าวโพด รอบต้นกล้ายางที่ปลูก
ใหม่ แมลงจะออกมาทำลายพืชล่อ หลังจากนั้น ให้ขุดพืชล่อจับแมลงมาทำลาย หรือ ใช้สารเคมี เอ็นโดซัลแฟน + บีพีเอ็มซี (4.5 %จี) ในอัตราไร่ละ 5 กิโลกรัม โรยรอบ ๆ ข้างต้นยางแล้วกลบดิน หรือ ใช้ คลอเดนในอัตรา 40-80 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดรอบ ต้นยาง ที่ถูกหนอนทรายกัดกิน และต้นยางข้างเคียงต้นละ 1-2 ลิตร

ปลวก (termites)

        ลักษณะการทำลาย
        ปลวกมี 2 ชนิด คือ ชนิดที่กินเนื้อไม้ที่ตายแล้ว ซึ่ง ไม่เป็นอันตรายต่อต้นยาง และ ชนิดกินเนื้อไม้สด ซึ่งจะกัดกินราก และภายในลำต้นจนเป็นโพรง ทำให้พุ่มใบยาง มีสีเหลืองผิดปกติ ต้นยางเสียหาย ถึงตายได้ การป้องกัน
กำจัดใช้ สารเคมีคลอเดน ในอัตรา 125-175 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ราดรอบต้นยาง ที่ถูกปลวกทำลาย และต้นยางข้างเคียงต้นละ 1-2 ลิตร

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 15:11 น.