ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราโลก ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในตลาดโลก
ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในตลาดโลก PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราโลก
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 14:50 น.

ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปสงค์สินค้ายางพาราในตลาดโลก  

  

   

การใช้ยางพาราของโลก และประเทศผู้ใช้ยางที่สำคัญ

           การใช้ยางพาราของโลกในปี 2551 มีประมาณ 9.73 ล้านตัน มีประเทศผู้ใช้ยางที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐฯ อินเดีย ญี่ปุ่น และมาเลเซีย ตามลำดับ มีปริมาณการใช้ยางรวมกันคิดเป็นร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้ยางทั้งโลก

  

  

  

  

 

  

 

 

           ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ และปริมาณการนำเข้ายางพารา    ของประเทศผู้ใช้ และนำเข้ายางพาราที่สำคัญ

 

 

 

          ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อปริมาณการใช้ยางพาราของโลกมีเพิ่มขึ้น/ลดลง ปัจจัยหนึ่งคือการขยาย/หดตัวของอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ หากอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ขยายตัว จะส่งผลให้มีการใช้ยางพาราเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา :

การนำเข้ายางพาราของโลก และประเทศผู้นำเข้าสำคัญ 

 

           การนำเข้ายางพาราของโลกในปี 2551 มีประมาณ 6.60 ล้านตัน มีประเทศผู้นำเข้ายางที่สำคัญ ได้แก่ จีน สหรัฐฯ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และเกาหลีใต้ ตามลำดับ มีปริมาณการใช้ยางรวมกันคิดเป็นร้อยละ 66 ของปริมาณการใช้ยางของทั้งโลก