ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

ครูยาง การพัฒนาครูยาง
การพัฒนาครูยาง PDF พิมพ์
การพัฒนาเกษตรกร - ครูยาง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:31 น.

1.หลักการและเหตุผล

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญของประเทศ มีพื้นที่ปลูกยางประมาณ 17.41 ล้านไร่การถือครองโดยเฉลี่ยรายละ 14.5 ไร่ คิดเป็นจำนวนเกษตรกร 1,200,000 คน  หากจะให้พนักงานของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  (สกย.) ดูแลเกษตรกรชาวสวนยางจะต้องใช้พนักงานถึง 12,000 คน การให้เกษตรกรชาวสวนยางดูแลกันเองก็จะทำให้ สกย.  ไม่ต้องเพิ่มบุคลากร แต่เกษตรกรชาวสวนยางดังกล่าวต้องมีความรู้ในเรื่องยางพาราระดับครู จึงสามารถเป็นผู้ช่วยพนักงานของ สกย. ได้ การสร้างเกษตรกรชาวสวนยางให้เป็น “ครูยาง” ได้ จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มให้มีความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได้  และต้องมีพนักงานของ สกย. คอยเป็นพี่เลี้ยงตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน จากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยาง 1,200,00 คน ให้ครูยางดูแลคนละ 100 ราย ต้องมีครูยาง 12,000 คน ปัจจุบัน สกย.  มีภาระหน้าที่ในการให้ความดูแลสวนยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน  231,373 ราย เนื้อที่ 1,962,708ไร่ แบ่งเป็น สวนยางโครงการปลูกยางเพื่อยกระดับรายได้และความมั่นคงให้แก่เกษตรกร จำนวน 121,978 ราย เนื้อที่ 889,635 ไร่  โครงการขยายเวลาสงเคราะห์ปลูกยางในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 1  จำนวน 27,586 ราย เนื้อที่ 256,515 ไร่  โครงการสงเคราะห์ปลูกยางในที่แห่งใหม่ (ระยะที่ 2) จำนวน 16,846  ราย เนื้อที่ 170,832 ไร่ และโครงการบำรุงรักษาสวนและการกรีดยางอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิต จำนวน 64,963 ราย   เนื้อที่ 645,726 ไร่ เนื่องจากพนักงานของสำนักงานฯ มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการให้บริการเกษตรกรได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะการติดตามให้คำแนะนำรายตัวแก่เกษตรกร  ดังนั้น สำนักงานฯ จึงแก้ไขปัญหาโดยการจัดให้มีครูยาง ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพนักงาน  สกย.  ในด้านการให้คำแนะนำในเรื่องการทำสวนยางเบื้องต้น   ทั้งนี้สำนักงานฯ ได้พัฒนาความรู้เบื้องต้นของครูยางโดยการฝึกอบรมความรู้เรื่องยางพารา การตรวจสวนยางไปแล้ว แต่ยังไม่เพียงพอ  แต่เนื่องจากครูยางเป็นเสมือนตัวแทนของสำนักงานฯ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยางพาราเป็นอย่างดี ที่สำคัญจะต้องน่าเชื่อถือของเกษตรกรทั่วไป 
ดังนั้น ครูยางจึงต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อให้ครูยาง มีความสามารถในการทำหน้าที่แนะนำ ส่งเสริม อาชีพการทำสวนยางแทนพนักงานของ สกย. ได้ สำนักงานฯ จึงจำเป็นต้องให้การฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้แก่ครูยาง ให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว


2. วัตถุประสงค์
         2.1. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ด้านยางพาราอย่างครบวงจรให้แก่ครูยาง
         2.2. เพิ่มเติมทักษะด้านการปฏิบัติงานภาคสนามแก่ครูยาง
         2.3. เพื่อให้ครูยาง สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานให้คำแนะนำแก่เกษตรกรได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ


3. เป้าหมาย
           ครูยางในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 12,000  ราย   ประกอบด้วย

ปี                           เป้าหมาย(ราย)
 

2554                            2,880 
 
2555                            2,880 
 
2556                            2,880 
 
2557                            3,360 
 
รวม                            12,000
 

4. วิธีดำเนินการ

        4.1 คัดเลือกเกษตรกรชาวสวนยางเป็นครูยาง
        4.2  ถ่ายทอดความรู้ด้านยางพาราและเสริมสร้างประสบการณ์ ครูยาง 
        4.3 ศึกษาดูงาน 7.2.  ครูยาง สามารถนำความรู้และทักษะไปแนะนำและถ่ายทอดแก่เกษตรกรทั่วไปได้ อย่างมี   ประสิทธิภาพ


5. ระยะเวลาดำเนินการ
             ปีงบประมาณ  2554-2557


6.  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
             สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง


7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ


       7.1   ครูยาง มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ด้านยางพาราเพิ่มขึ้น

 

Казалось, она не "Калифорния Краткая история суши" втирается в кожу, а лежится на нее, как слой растаявшего желатина.

Тебе "Пятиэтажная Россия" стоило сходить на "Звезда по имени Смерть" похороны, сказал я.

Домино гневно посмотрела на него.

Он наслаждался "Гулливер в стране лилипутов" дымом, компанией и возможностью избавиться от той проклятой лошади.

Пройдя шагов двадцать, он обернулся.

Впрочем, "От Диогена до Джобса, Гейтса и Цукерберга. "Ботаники", изменившие мир" поезд отличался исключительным умом и почти "Отец. "Тайна" смерти И.В. Сталина и неизвестные документы об известных событиях" все время вел себя разумно.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 17 กรกฏาคม 2013 เวลา 22:34 น.