ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง การสร้างแปลงกิ่งตายาง
การสร้างแปลงกิ่งตายาง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - วิธีปลูกสร้างแปลงกิ่งตายาง
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:06 น.

การสร้างแปลงกิ่งตายาง

 กิ่งตายางเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งในการขยายพันธุ์ยาง.....  ด้วยวิธีการติดตา การปลูกสร้าแปลงกิ่งตายางมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีที่สมบูรณ์ และถูกต้องตรงตามสายพันธุ์ เพื่อนำมาใช้ในการติดตาต้นกล้ายางให้ได้ตันยางพันธุ์ดีที่มีคุณภาพตามต้องการในการสร้างแปลงกิ่งตายางนั้นมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

                          การเลือกพื้นที่ การเลือกพื้นที่สร้างแปลงกิ่งตายาง นับว่ามีความสำคัญมากเพราะเป็นแปลงที่ถาวร เพื่อเก็บเกี่ยว

ผลผลิตกิ่งตายางพันธุ์ดีมาใช้ทุกปี  ควรจะเป็นพื้นที่ราบ น้ำไม่ท่วมขัง อยู่ใกล้แหล่งน้ำ และมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวก

                           การวางผังแปลงกิ่งตายาง ก่อนอื่นควรกำหนดพันธุ์ยางที่จะปลูกไว้ล่วงหน้าว่ามีพันธุ์อะไรบ้าง และแต่ละพันธุ์

                           ระยะปลูก ระยะปลูกที่นิยมปลูกกันมากที่สุดคือ ระยะ 1 x 2 เมตร ได้จำนวน 800 ต้น/ไร่ เพราะจะต้นแม่พันธุ์และได้กิ่งตาที่สมบูรณ์ และสะดวกในการกำจัดวัชพืชและการบำรุงรัษา

                           การบำรุงรักษาและการใช้ปุ๋ย สถาบันวิจัยาง(2542) ได้แนะนำปุ๋ยผสมบำรุงแปลงกิ่งตายางมี 2 สูตรคือ 20-8-20  ในเขตปลูกยางเดิม 20 -10-12 ในเขตปลูกยางใหม่ การใส่ปุ๋ยแต่ละสูตรควรใส่ตามอายุของต้นกิ่งตายางในสภาพต่างๆเช่น การ บำรุงรักษาในช่วง 1-2 ปี ก่อนตัดใช้ และ อายุ 2 ปีเมื่อมีการตัดกิ่งตาไปใช้

                        การใส่ปุ๋ยในช่วง 1-2 ปี แรก ใส่ตามอายุ ของต้นยาง คือ 2 , 4 และ  6 เดือน ควรใช้ปุ๋ยผสมสุตร 20-8-20 ในแหล่งปลูกยางเดิมสำหรับดินร่วนเหนียวอัตราครั้งละ  40 กิโลกรัมต่อไร่และดินร่วนปนทรายอัตราครั้งละ 60 กิโลกรัมต่อไร่ และสูตร 20-10-12 ในแหล่งปลูกยางใหม่ สำหรับดินทุกชนิด อัตราครั้งละ 30 กิโลกรัมต่อไร่
         

                       การใส่ปุ๋ยช่วงอายุ 2 ปี ขึ้นไป ให้ใส่ปุ๋ยทุกครั้งหลังจากตัดกิ่งตาไปใช้ และอีกหนึ่งครั้งหลังจากตัดล้างแปลงเพื่อเลี้ยงกิ่งกระโดงใหม่ โดยใช้ปุ๋ยผสมสูตร 20-8-20 ในแหล่งปลูกยางเดิม สำหรับดินร่วนเหนียวอัตรา ครั้งละ  40 กก./ไร่ และดินร่วนปนทรายอัตราครั้งละ 60 กก./ไร่ และสูตร 20-10-12 ในแหล่งปลูกยางใหม่ สำหรับดินทุกชนิด อัตราครั้งละ 30 กก./ไร่

 

 วิธีการตัดเลี้ยงกิ่งตายาง
 

การตัดเลี้ยงในปีที่แรก

       1. เมื่อต้นยางอายุ  1 ปี หรือลำต้นมีเปลือกเป็นสีน้ำตาลสูงประมาณ 1 เมตร จะตัดกิ่งกระโดงไปใช้ได้เลยก็ได้ โดยตัดต้นที่ระดับความสูง 75 cm. จากพื้นดิน              

       2. ในกรณีที่จะผลิตเป็นกิ่งตาเขียว ให้ตัดยอดของฉัตรที่ 3 หรือ 4 กิ่งตาเขียว ให้ตัดยอดของฉัตรที่ 3 หรือ 4 ของกิ่งกระโดงทิ้ง เพื่อเลี้ยงกิ่งตาเขียวครั้งที่ 1 ปล่อยให้กิ่งแขนงออกมาบริเวณยอดฉัตรที่ยอด ตัดเลี้ยงไว้ 4-5 กิ่ง เมื่อกิ่งตามีใบแก่แล้วก็ตัดไปใช้ได้ พร้อมกันนี้ก็ตัดยอดฉัตรที่ต่ำลงมาทิ้ง เพื่อเลี้ยงกิ่งตาครั้งที่ 2 อีก ในปีหนึ่ง ๆ นั้น สามารถตัดเลี้ยงกิ่งตายางได้  3 ครั้ง เมื่อหมดฤดูกาลติดตาแล้ว ก็ตัดล้างแปลง โดยตัดที่ระดับความสูง 75 ซม. จากพื้นดิน

การตัดเลี้ยงในปีที่ 2

      1. หลังจากการตัดล้างแปลงในปีแรก จะมีกิ่งกระโดงแตกออกมาจากลำต้นหลายกิ่ง ให้เลือกเลี้ยงกิ่งกระโดงที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้ 4 กระโดง/ต้น

     2. กิ่งกระโดงเจริญเติบโต 3-4 ฉัตร ให้ตัดยอดของฉัตรบนสุด เพื่อผลิตตาเขียวเหมือนกับปีแรกทุกประการ 

 การตัดเลี้ยงปีต่อๆไป

         เลือกเลี้ยงกิ่งกระโดงที่สมบูรณ์แข็งแรงไว้ 4 กระโดง/ต้น เพื่อผลิตกิ่งตาเขียว

  การตัดกิ่งตาไปใช้

                        1. กิ่งตาเขียวขนาด 1 ฉัตร ที่จะตัดไปใช้ต้องมีอายุการเลี้ยงนานประมาณ 5-8 สัปดาห์ หรือใบฉัตรบนแก่เต็มีที่

                       2. ตัดก้านใบบนกิ่งตาออกให้หมด  โดยพยายามตัดให้เหลือโคนก้านใบน้อยที่สุด

                       3.ปลายกิ่งตาทั้ง 2 ด้าน ควรจ่มด้วยขี้ผึ้ง เพื่อลดการคายน้ำออกจากกิ่งตา

                      4.กิ่งตาที่ตัดไว้แล้ว ควรนำไปใช้ให้เร็วที่สุด แต่ถ้าจำเป็นต้องเก็บกิ่งตายางไว้ข้ามวัน ไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 3 วัน ควรเก็บในที่ร่มและมีความชื้นสูง

การคำนวนปริมาณการผลิตกิ่งตายาง

                   ต้นแม่พันธุ์ 1 ต้น เลี้ยงกิ่งกระโดง 1 กิ่ง และตัดเลี้ยงกิ่งตาเขียวปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 5 กิ่ง จะได้กิ่งตาจำนวน 15 กิ่ง/ต้น/ปี กิ่งตาที่สมบูรณ์ 1 กิ่งจะต้องมีตาสมบูรณ์ที่ใช้ได้ อย่างน้อย 2 ตา

                 ในการปลูกสร้างแปลงกิ่งตายางโดยใช้  ระยะปลูก 1 x 2 เมตร  จะได้จำนวนต้นทั้งหมด   800 ต้น/ไร่ และแต่ละต้นจะให้ผลผลิต ต้นละ 15 กิ่ง/ไร่/ปี เพราะฉะนั้นในพื้นที่ 1 ไร่จะผลิตได้ 12,000 กิ่ง/ไร่/ปี

 

ที่มา: การผลิตและขยายพันธุ์ยาง, ศูนย์วิจัยยางสงขลา, กรมวิชาการเกษตร