ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การปลูกพืชร่วมยาง
การปลูกพืชร่วมยาง PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:19 น.

การปลูกพืชร่วมยาง

         พืชร่วมยาง หมายถึง พืชที่ปลูกควบคู่กับการปลูกยาง สามารถเจริญเติบโตร่วมกับยางได้ โดยไม่ทำให้ผลผลิตยางลดลง

 หลักในการพิจารณาปลูกพืชร่วมยาง

-          คำนึงผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกพืชร่วมยางแต่ละชนิด

-          เกษตรกรควรคุ้นเคยกับการปฏิบัติดูแลรักษาพืชร่วมยางที่เลือกปลูก

-          พืชร่วมยางที่ปลูกต้องไม่กระทบกระเทือนการปฏิบัติงานในสวนยางหรือมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง จนทำให้ผลผลิตจากต้นยางลดลง

พืชร่วมยางที่แนะนำให้ปลูก

        ได้แก่ พืชสมุนไพร ไม้ดอกสกุลหน้าวัว เฮลิโกเนีย ระกำหวาน, สละ, หวาย, กระวาน, เปลวเทียน หรือไม้ป่าบางชนิด เช่น ตะเคียนทอง, ไม้กฤษณา ฯลฯ

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2011 เวลา 10:50 น.