ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

การปลูกสร้างสวนยางพารา การปลูกพืชแซมยางพารา
การปลูกพืชแซมยางพารา PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - การปลูกสร้างสวนยางพารา
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:15 น.

 

การปลูกพืชแซมยาง 

 พืชแซมยาง           หมายถึงพืชที่ปลูกระหว่างแถวยางในขณะที่ต้นยางมีอายุไม่เกิน 3 ปี ได้แก่ ข้าวไร่ ข้าวโพด สับปะรด กล้วย ถั่วต่าง ๆ ฯลฯ  

การปลูกพืชแซมยาง 

          การปลูกพืชแซมยางเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เจ้าของสวนในขณะที่ยางยังไม่ให้ผลผลิต ทำให้เจ้าของสวนได้มีเวลาในการดูแลสวนยางมากและบ่อยครั้งขึ้น   เป็นการเสริมรายได้ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งสามารถปลูกพืชล้มลุกและพืชอายุสั้นได้หายชนิด โดยต้องพิจารณาถึงตลาด แรงงาน เงินทุน ขนาดพื้นที่ และ การคมนาคม การปลูกพืชแซมยางจะทำได้ประมาณ 3 ปีเท่านั้น เพราะหลังจากนั้นต้นยางจะมีร่มเงามากปกคลุมพืชแซม ทำให้พืชแซมไม่ให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตไม่คุ้มค่า 

หลักในการพิจารณาปลูกพืชแซมยาง

          การจะเลือกปลูกพืชแซมยางชนิดใดนั้น ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละท้องถิ่น(สภาพดินและภูมิอากาศ) และต้องเป็นพืชที่ตลาดมีความต้องการสูง เพื่อให้ได้ราคาดี

-          ควรปลูกพืชล้มลุก อายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการ

-          ไม่ควรปลูกหลังจากต้นยางอายุ 3 ปี

-          การปลูกพืชแซม ควรปลูกห่างจากแถวยางไม่ต่ำกว่า 1 เมตร

-          ไม่ควรปลูกพืชแซมยางในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ

-          ควรมีการใส่ปุ๋ยให้กับพืชแซมด้วย

-          การปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เป็นพืชแซมยาง ควรปลูกสลับกับพืชตระกูลถั่ว

-          ควรใช้แรงงานในครอบครัว

-          พืชแซมที่ไม่แนะนำให้ปลูก คือมันสำปะหลัง และละหุ่ง

-          หลังจากปลูกพืชแซมยาง ให้ปลูกพืชคลุมดินตระกูลถั่วแทนทันที

พืชแซมยางควรปลูก

         ต้องเป็นพืชอายุสั้น เช่น ข้าวไร่ ข้าวโพดหวาน, กล้วย, สัปรด, ถั่วเหลือง, ถั่วลิสง, ถั่วเขียว และพืชสวนครัว, ยาสูบ แตงโม ถั่วต่างๆ ฯลฯ   แต่ทั้งนี้พืชที่มีอายุมากกว่า 1 ปี บางชนิดก็สามารถปลูกได้ เช่น สับปะรด กล้วย มะละกอ เป็นต้น

ส่วนพืชแซมยาง ที่ไม่ควรปลูก

          คือ ปอ อ้อย และละหุ่ง เพราะพืชเหล่านี้จะดูดธาตุอาหารในดินไปใช้มาก ทำให้ยางได้รับธาตุอาหารน้อยละ

การรักษาระยะห่างจากต้นยาง

         เมื่อลงมือปลูกก็ต้องรู้จักรักษาระยะห่างจากต้นยางเพื่อไม่ให้พืชแซมแย่งธาตุอาหารหรือคลุมต้นยางจนชะงักการเจริญเติบโต โดยยึดหลักกว้าง ๆ เช่น การปลูกพืชแซมควรปลูกให้ห่างจากแถวยางไม่น้อยกว่า 1 เมตร ยกเว้นมันสำปะหลัง ต้องปลูกให้ห่างจากแถวยาง 2 เมตร  ถ้าพืชแซมที่ปลูกเป็นพืชอายุสั้นและมีความสูงน้อยกว่าต้นยางพารา ให้ปลูกได้เต็มพื้นที่ ยกเว้นรอบโคนต้นยางพาราในรัศมี 1 เมตร แต่ถ้าเป็นพืชแซมที่สูงกว่าต้นยาง ก็จะต้องจัดการไม่ให้พืชแซมนั้นบังแสงแดดซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง สำหรับ พืชแซมชนิดต่าง ๆ ควรการปฏิบัติเป็นดังนี้
        - สับปะรด ข้าวโพดหหวาน ถั่วลิสง ถั่วเขียว และพืชผักควรปลูกห่างแถวยางประมาณ 1 เมตร
        -  หญ้ารูซี่ ปลูกห่างแถวยางประมาณ 1.5 เมตร (ไม่แนะนำปลูกหญ้าอาหารสัตว์ชนิดอื่น เพราะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของยาง)
        -   กล้วยและมะละกอปลูกแถวเดียวกึ่งกลางระหว่างแถวยางและสามารถปลูกพืชอายุสั้นในระบบผสมผสานได้อีกหลายชนิด เช่น ข้าวไร่ และถั่วลิสง เป็นต้น
        -   ควรปลูกพืชล้มลุกอายุสั้นต่าง ๆ ในระบบหมุนเวียน

        -  ถ้าต้องการปลูกมันสำปะหลังควรปลูกในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 ปลูกให้ห่างจากแถวยางด้านละ 2 เมตร ไถเดี่ยวตัดรากมันสำปะหลัง ป้องกันระบบรากเข้ามาอยู่ ในแถวของยางพารา ควรนำเศษซากของพืชแซมทิ้งไว้ในที่เดิม หรือนำไปคลุมโคนต้นยางโดยให้ห่างจากโคนต้นยางเล็กน้อย
        - ควรปฏิบัติและบำรุงรักษาพืชแซมยางตามชนิดของพืชนั้น ๆ

       - ไม่แนะนำให้ปลูกอ้อย ละหุ่ง เป็นพืชแซม เพราะจะมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของต้นยาง

การบำรุงดูแลพืชแซม

     ต้องบำรุงดูแลให้ปุ๋ยพืชแซมตามหลักการหรือคำแนะนำของพืชแซมนั้น ๆ

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชแซมแล้ว ควรทิ้งเศษซากพืชแซมไว้ในที่เดิมหรือนำไปคลุมโคนต้นยาง (ให้ห่างจากโคนเล็กน้อย) เมื่อเลิกปลูกพืชแซมแล้ว ควรปลูกพืชคลุมดินทันที

ดังนั้นการปลูกพืชแซมจึงเป็นการเสริมรายได้เจ้าของสวนยาง ในช่วงระยะ 1-3 ปี หลังปลูกยาง เจ้าของสวนไม่สามารถหารายได้จากสวนยาง แต่สามารถหารายได้เสริมด้วย การปลูกพืชแซมยาง ส่วนสวนยางที่ต้นยางให้ผลผลิตแล้ว สามารถปลูกพืชร่วมยางที่เจริญเติมโตในที่ร่มเงาเพื่อเพิ่มรายได้เช่นเดียวกัน

 

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2011 เวลา 11:54 น.