ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

โครงสร้างตลาดยางพาราโลก ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ายางพาราในตลาดโลก
ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ายางพาราในตลาดโลก PDF พิมพ์
ตลาดยางพารา - โครงสร้างตลาดยางพาราโลก
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 07 เมษายน 2011 เวลา 14:31 น.

ข้อมูลพื้นฐานด้านอุปทานสินค้ายางพาราในตลาดโลก  

 

การผลิตยางพาราของโลก และประเทศผู้ผลิตสำคัญ

 

           ในปี 2551 การผลิตยางพาราของโลกมีประมาณ 9.88 ล้านตัน มีแหล่งเพาะปลูกสำคัญอยู่ในทวีปเอเชียโดยมีประเทศผู้ผลิตที่สำคัญ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเวียดนาม ตามลำดับ มีปริมาณผลผลิตรวมกันคิดเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณผลผลิตรวมทั้งโลก

 

 

 

 

 

 

ปริมาณการส่งออกยางพาราของโลกและประเทศผู้ส่งออกสำคัญ

 

             ในปี 2551 การส่งออกยางพาราของโลกมีประมาณ 6.60 ล้านตัน มีประเทศผู้ส่งออกที่สำคัญได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ มีปริมาณการส่งออกรวมกันคิดเป็นร้อยละ 99 ของปริมาณการส่งออกรวมทั้งโลก

 

 

 

 

             ตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิต และปริมาณการส่งออกยางพารา     ของประเทศผู้ผลิตและส่งออกยางพาราที่สำคัญ

 

 

 

 

ที่มา :