ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555
หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2553 – 2555 PDF พิมพ์
การปลูกยางพารา - หลักปฏิบัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่ ระยะที่
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 16:42 น.

หลักปฏิบัติการจัดการสวนยาง 

โครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่  ระยะที่  3  พ.ศ. 2553 – 2555

ตาม พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  มาตรา  21  ทวิ

                สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

           นับตั้งแต่ประเทศไทยก้าวสู่ผู้ผลิตยางธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกตั้งแต่ปีพ.ศ. 2534 เป็นต้นมา ก่อความตื่นตัวให้เกษตรกรเลือกปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผลอื่น มาสร้างสวนยางอย่างต่อเนื่องมากมาย ประกอบกับราคาพืฃผลหลายชนิดตกต่ำลง สวนทางกับราคายางพาราที่สูงขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่ปลายปี 2552  ยิ่งทำให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกยางพาราแหล่งใหม่ต่างหันมาสนใจปลูกยางพาราอีกเป็นจำนวนมาก แต่มีเกษตรกรจำนวนหนึ่งขาดโอกาสที่ต้องการเนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุน  รัฐบาลทราบปัญหาเหล่านี้ดี จึงอนุมัติโครงการปลูกยางพาราในที่แห่งใหม่  ระยะที่  3  พ.ศ. 2553 – 2555  ตาม  พ.ร.บ.กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง  มาตรา  21  ทวิ เป้าหมาย 8แสนไร่ ให้ผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนทางเลือกมาสร้างสวนยางพาราทดแทนพืชเกษตรกรรรมอื่น  ด้วยเหตุผลที่ยางพารานอกจากสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้ว ยังช่วยสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ทรุดโทรมให้กลับคืนสู่สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมอีกด้วย

คู่มือ “ หลักปฏิบัติการจัดการสวนยาง ” เล่มนี้ เน้นสาระสำคัญในการจัดการสวนยาง ที่ถูกวิธี มีต้นทุนต่ำ เพื่อเป็นแนวทางในการปลูกสร้างสวนยางให้ประสบผลสำเร็จ สร้างความยั่งยืน ทั้งด้านรายได้  ด้านสังคม และสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ตลอดไป 

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง เชื่อมั่นว่าหากผู้ได้รับเลือกเข้าโครงการทุกท่าน ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ตามคำแนะนำแล้ว จักประสบความสำเร็จในอาชีพการทำสวนยางที่เลือกแล้ว สมตามความตั้งใจของท่าน และเจตนารมณ์ของรัฐบาลอย่างแน่นอน

 

 

 

(นายวิทย์  ประทักษ์ใจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

หลักการจัดการสวนยางให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน

 1. ไม่ปลูกสร้างสวนยางรุกล้ำพื้นที่ป่า หรือ ต้นน้ำลำธาร
 2. ปฏิบัติงานตามหลักปฏิบัติการปลูกยางที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์

การทำสวนยางกำหนด (งวด 1 – 9 )

 1. เลือกใช้พันธุ์ยางที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
 2. ใช้แรงงานในครัวเรือนเป็นหลัก เพื่อลดต้นทุนการผลิต
 3. ใช้ปุ๋ยเคมีและสารป้องกันกำจัดวัชพืช/ศัตรูพืช เท่าที่จำเป็น ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร
 4. เลือกใช้วิธีอนุรักษ์ดิน และน้ำ อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เช่น การปลูกตามแนวระดับ และทำขั้นบันได การปลูกพืชคลุมดิน ปลูกหญ้าแฝก เป็นต้น
 5. จัดทำแนวป้องกันไฟให้เหมาะสม ก่อนถึงช่วงฤดูแล้ง
 6. หากพื้นที่ติดลำธาร ควรเว้นพื้นที่ไว้ข้างละไม่น้อยกว่า  3  เมตร สำหรับลำธารที่มีน้ำไหลตลอดปี และไม่น้อยกว่า  1  เมตร สำหรับบริเวณที่มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน เพื่อคงไว้ซึ่งพืชธรรมชาติ
 7. กรีดยางเมื่อต้นยางได้ขนาดและปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

งวดที่ 1

การเตรียมพื้นที่ปลูกยาง 

1. พื้นที่มีหญ้าคา  ให้ขุดออกหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น และเป็นไปตามหลัก  วิชาการ

2.  ให้คงเหลือหรือปลูกไม้ยืนต้นหรือต้นไม้ที่มีคุณค่าการอนุรักษ์ไว้ได้ไม่เกิน   ไร่ละ  15  ต้น

3.  ไม่ตัดต้นไม้หรือพืชธรรมชาติในบริเวณสองฝั่งของลำธารข้างละไม่น้อยกว่า 

3  เมตร สำหรับลำธารที่มีน้ำไหลตลอดปี และไม่น้อยกว่า  1  เมตร สำหรับบริเวณที่มีน้ำไหลในช่วงฤดูฝน

4.  เตรียมพื้นที่   กำจัดวัชพืชพร้อมทั้งเก็บรากไม้เศษไม้ และวัชพืชที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ทิ้งไว้ในพื้นที่  โดยจัดวางกองให้เป็นระเบียบเพื่อย่อยสลายเป็นธาตุอาหารในดิน

5.  ที่ราบควรวางแนวปลูกตามแนวตะวันออก – ตะวันตก  สำหรับพื้นที่ลาดเอียงจะต้องวางแนวปลูกตามแนวระดับ และจัดทำชานเฉพาะต้นหรือขั้นบันได

                        ระยะปลูก(เมตร)                                   จำนวนหลุม/ไร่

                        3  X  7                                                   76     (สำหรับที่ราบ)  

                        3  X  8                                                   67     (สำหรับที่ลาดเอียง)

 6.  ขุดหลุมปลูกยาง โดยให้หลุมกว้าง  50  ซม.  ยาว  50  ซม.  ลึก  50  ซม.

 7.   ขุดคูดักรากไม้  ทำทางระบายน้ำตามความจำเป็น

 8.  ถ้าไม่ปลูกพืชแซมให้ปลูกพืชคลุม  โดยใช้เมล็ดพันธุ์ไร่ละ  1  กก.  หว่านหรือโรยเป็นแถว     ระหว่างแถวยาง ห่างจากแถวยาง  1 – 1.5  เมตร

 9.   ในกรณีปลูกพืชคลุม หลังจากพืชคลุมงอก  2 – 3  สัปดาห์ ให้ใส่ปุ๋ยบำรุงสำหรับพืชคลุมไร่ละ   8  กก.  โรยข้างแถวพืชคลุมแล้วคราดกลบ

 10.   สำหรับพื้นที่ที่มีลมแรงควรปลูกไม้กันลม เช่น ไผ่รวกเล็ก  หรือไม้ในท้องถิ่น   เป็นต้น

 

 

งวดที่  2

การปลูกยางและบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ปลูกยาง  ถึงยางอายุ  6  เดือน)

 1. นำปุ๋ยหินฟอตเฟตคลุกกับดินสำหรับใช้กลบหลุมปลูก  หลุมละ  150  กรัม  ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์หลุมละ  5  กก. รองก้นหลุมร่วมกับปุ๋ยหินฟอตเฟต
 2. ปลูกยางชำถุงลงในหลุมปลูกให้แผ่นตาหันไปทางเดียวกันในแนวทิศเหนือ – ทิศใต้ (ควรปลูกในช่วงต้นฤดูฝน)
 3. หลังจากปลูกยางไปแล้ว  หากมีต้นยางตายต้องปลูกซ่อมภายใน  1  เดือน
 4. การปราบวัชพืช

              4.1 ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นยางออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  ด้วย วิธีถากหรือหวดชิดดิน  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

              4.2 ระหว่างแถวยาง  หากไม่ปลูกพืชแซมต้องปลูกพืชคลุม  และจัดหาปุ๋ยบำรุงใส่ให้พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม

              4.3 หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1. หากดินที่กลบโคนต้นยางยุบทำให้เกิดหลุมหรือเป็นแอ่ง ให้กลบดินพูนขึ้นเพื่อมิให้น้ำขังแช่โคนต้นยาง
 2. ทำรั้วตามความจำเป็น
 3. หมั่นตัดแต่งกิ่งแขนงที่แตกออก
 4. ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) กระจายรอบต้นยางเป็นวงกลมภายในบริเวณทรงพุ่มแล้วคราดกลบ และทุกครั้งก่อนใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20       สูตร  20-10-12 

         1  เดือน                                            100                            70              อัตรา (กรัม/ต้น)

         6  เดือน                                            110                            80              อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรใช้เศษพืช เช่น หญ้า หญ้าคา ฟางข้าว ต้นถั่ว คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างจากต้นยาง  5-10  ซม.  เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดิน

                                  ข้อควรคำนึงในการปลูกยาง

 1. ควรปลูกต้นฤดูฝนซึ่งมีความชุ่มชื้นเพียงพอ
 2. ขณะปลูกต้องระวังไม่ให้ดินในถุงชำแตก อาจทำให้รากยางขาดได้
 3. รอยต่อระหว่างรากกับตาอยู่ระดับปากหลุม
 4. กลบดินโคนต้นยางให้สูงกว่าปากหลุมเล็กน้อยและอัดดินให้แน่น  โดยให้ดินบริเวณโคนต้นยางสูงเล็กน้อยเพื่อป้องกันมิให้น้ำขังในหลุม
 5. ระมัดระวังในการเหยียบดินในหลุม อย่าให้ดินในถุงชำแตก
 6. ผูกต้นยางไว้กับไม้ชะมบแต่พอหลวมเท่านั้นป้องกันต้นยางโยก
 7. หากคาดว่าฝนจะทิ้งช่วงหลังปลูก หรือต้นยางแสดงอาการช็อกแดด  ควรตัดใบของฉัตรแรกประมาณครึ่งใบทิ้ง  เพื่อลดการคายน้ำ

 

งวดที่ 3

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  6  เดือน  ถึง  1  ปีครึ่ง)

 1. การปราบวัชพืช

              1.1  ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นยางออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

              1.2    ระหว่างแถวยาง ดูแลพืชแซมและพืชคลุมไม่ให้มีวัชพืชรบกวน   จัดหาปุ๋ยบำรุง  ใส่พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม  ถ้าไม่ปลูกพืชแซมหรือพืชคลุม ให้หวดชิดดิน

              1.3    หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1. หากดินที่กลบโคนต้นยางยุบจนเกิดหลุมหรือเป็นแอ่ง ให้กลบดินพูนขึ้นเพื่อมิให้น้ำขังแช่โคนต้นยาง
 2. ปลูกซ่อมต้นยางที่ตายด้วยยางชำถุง
 3. หมั่นตัดแต่งกิ่งแขนงให้ชิดลำต้น ในช่วงต้นฤดูฝน และปลายฤดูฝน  ให้ตัดในช่วงที่กิ่งแตกที่ระดับต่ำกว่า  2  เมตรจากพื้นดินออก 
 4. ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2  ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบ  แล้วคราดกลบ  สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม  2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบ  เพื่อลดการชะล้าง  และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20      สูตร  20-10-12  

                12  เดือน                              200                            90                   อัตรา (กรัม/ต้น)

                18  เดือน                              300                          170                   อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

6.  ก่อนเข้าฤดูแล้งควรใช้เศษพืช เช่น หญ้า หญ้าคา ฟางข้าว ต้นถั่ว คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างจากต้นยาง  5 - 10  ซม. เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดิน   และทำแนวป้องกันไฟรอบ ๆ  สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร

 

งวดที่ 4

 

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  1  ปีครึ่ง   ถึง  2  ปีครึ่ง)

 1.  การปราบวัชพืช

          1.1    ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

         1.2   ระหว่างแถวยางดูแลพืชแซมและพืชคลุมไม่ให้มีวัชพืชรบกวนจัดหาปุ๋ยบำรุงใส่พืชแซมและพืชคลุมตามความเหมาะสม  หากไม่ปลูกพืชแซมหรือพืชคลุมให้หวดชิดดิน

         1.3   หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1. ปลูกซ่อมต้นยางที่ตายด้วยยางชำถุง หรือไม้ป่าชนิดอื่น
 2. หมั่นตัดแต่งกิ่งแขนงที่แตกในระดับต่ำกว่า  2  เมตร  จากพื้นดินออกให้หมด
 3. ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2  ข้างต้นยาง บริเวณพุ่มใบแล้วคราดกลบ  สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม  2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบ  เพื่อลดการชะล้าง  และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20      สูตร  20-10-12  

                24  เดือน                           320                            170                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                30  เดือน                           320                            170                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

5.   ก่อนเข้าฤดูแล้งควรใช้เศษพืช เช่น หญ้า หญ้าคา ฟางข้าว ต้นถั่ว คลุมบริเวณรอบโคนต้นยาง ห่างจากต้นยาง  5 - 10  ซม.  เพื่อป้องกันการสูญเสียความชื้นในดิน   และทำแนวป้องกันไฟรอบ ๆ  สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร

 

งวดที่ 5

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  2  ปีครึ่ง   ถึง  3  ปีครึ่ง)

 1.   การปราบวัชพืช

              1.1 ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

              1.2  ระหว่างแถวยาง  หากไม่มีพืชแซมและพืชคลุม  ให้มีวัชพืชขึ้นตามธรรมชาติสูงไม่เกิน  1  เมตรถ้าไม่ปลูกพืชแซมหรือพืชคลุม   ให้หวดชิดดิน

              1.3  หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1. ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2  ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบ  แล้วคราดกลบ   สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม  2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบ  เพื่อลดการชะล้าง  และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20       สูตร  20-10-12 

                   36  เดือน                       330                            180                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                   42  เดือน                       330                            170                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. หากพืชแซมมีผลผลิตลดลงเนื่องจากแสงแดดไม่เพียงพอ  ควรเอาพืชแซมออกและงดปลูกพืชแซมต่อไป
 2. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรทำแนวป้องกันไฟรอบ ๆ สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร

 

งวดที่ 6

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  3  ปีครึ่ง   ถึง  4   ปีครึ่ง)

1.  การปราบวัชพืช

          1.1 ในแถวยางห่างจากโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือหวดชิดดิน  หรือใช้เครื่องตัดหญ้า  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

          1.2  ระหว่างแถวยาง  ถ้าไม่มีพืชคลุมปล่อยให้มีต้นไม้หลากหลายตามธรรมชาติขึ้นสูงไม่เกิน  1  เมตร   

          1.3  หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1.  ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2  ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบแล้วคราดกลบ สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม 2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบ  เพื่อลดการชะล้าง  และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

อายุต้นยาง (หลังปลูก)           สูตร  20-8-20      สูตร  20-10-12  

  48  เดือน                               330                            180                 อัตรา (กรัม/ต้น)

  54  เดือน                               350                            200                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรทำแนวป้องกันไฟรอบๆ สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า 3  เมตร

  

งวดที่ 7

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  4  ปีครึ่ง   ถึง  5   ปีครึ่ง)

1.  การปราบวัชพืช

          1.1 ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือหวดชิดดิน  หรือใช้เครื่องตัดหญ้า  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

          1.2 ระหว่างแถวยาง  หากไม่มีพืชคลุมปล่อยให้มีต้นไม้หลากหลายตามธรรมชาติขึ้นสูงไม่เกิน  1  เมตร  

           1.3  หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1.  ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม) และ สูตร 20-10-12 (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2   ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบ  แล้วคราดกลบ  สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม  2  หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบ  เพื่อลดการชะล้าง  และทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20                 สูตร  20-10-12   

                60  เดือน                                370                            210                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                66  เดือน                                370                            200                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                                ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรทำแนวป้องกันไฟรอบ ๆ สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า 3  เมตร

 

งวดที่ 8

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  5  ปีครึ่ง   ถึง  6   ปีครึ่ง)

1.  การปราบวัชพืช

         1.1 ในแถวยางห่างจากแนวโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือหวดชิดดิน  หรือใช้เครื่องตัดหญ้า  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

         1.2  ระหว่างแถวยางถ้าไม่มีพืชคลุมปล่อยให้มีต้นไม้หลากหลายตามธรรมชาติขึ้นสูงไม่เกิน  1  เมตร  

         1.3  หากมีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตามหลักวิชาการ

 1. ยางก่อนเปิดกรีดใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม)และ สูตร 20-10-12  (เขตปลูกยางใหม่)  โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ 2 ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบแล้วคราดกลบ สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม 2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบเพื่อลดการชะล้างและทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20       สูตร  20-10-12 

                   72  เดือน                          370                      210                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                   78  เดือน                          370                      210                 อัตรา (กรัม/ต้น)

ยางหลังเปิดกรีดใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร  29 – 5 – 18  อัตราต้นละ 1  กิโลกรัม แบ่งใส่  2  ครั้ง   ช่วงต้นฤดูฝน  -  ปลายฤดูฝน

ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรทำแนวป้องกันไฟรอบๆ สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า 3  เมตร

 

งวดที่ 9

การดูแลบำรุงรักษา

(เริ่มตั้งแต่ยางอายุ  6  ปีครึ่ง   ถึง  7   ปีครึ่ง)

1.  การปราบวัชพืช

            1.1 ในแถวยางจากแนวโคนต้นออกไปข้างละไม่น้อยกว่า  1  เมตร  โดยวิธีถาก  หรือหวดชิดดิน  หรือใช้เครื่องตัดหญ้า  หรือใช้สารเคมีตามความจำเป็นและเป็นไปตามหลักวิชาการ

            1.2  ระหว่างแถวยางถ้าไม่มีพืชคลุมปล่อยให้มีต้นไม้หลากหลายตามธรรมชาติขึ้นสูงไม่เกิน  1  เมตร  

            1.3  ถ้ามีหญ้าคาให้ขุดหรือใช้สารเคมีทำลายตามความจำเป็น  และเป็นไปตาม

หลักวิชาการ

 1. ยางก่อนเปิดกรีดใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร 20-8-20 (เขตปลูกยางเดิม)และ สูตร 20-10-12    (เขตปลูกยางใหม่) โดยวิธีหว่านรอบต้นหรือโรยเป็นแถบ  2  ข้างต้นยางบริเวณพุ่มใบ  แล้วคราดกลบ สำหรับพื้นที่ลาดเอียงใส่ปุ๋ยโดยวิธีการขุดหลุม  2 หลุม  บริเวณทรงพุ่มแล้วกลบเพื่อลดการชะล้างและทุกครั้งก่อนการใส่ปุ๋ยบำรุงต้องปราบวัชพืชให้เรียบร้อยก่อน

                อายุต้นยาง (หลังปลูก)     สูตร  20-8-20       สูตร  20-10-12 

                        84  เดือน                            370                 210                 อัตรา (กรัม/ต้น)

                        90  เดือน                            370                 210                 อัตรา (กรัม/ต้น)

ยางหลังเปิดกรีดใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร  29 – 5 – 18  อัตราต้นละ  1  กิโลกรัม  แบ่งใส่  2  ครั้ง   ช่วงต้นฤดูฝน  -  ปลายฤดูฝน

ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์  อัตราต้นละ  2  กิโลกรัมต่อปี

 1. ก่อนเข้าฤดูแล้งควรทำแนวป้องกันไฟรอบ ๆ สวนยางเป็นแนวกว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร

  

กำหนดอัตราการใส่ปุ๋ยบำรุง และมาตรฐานความเจริญเติบโต

 

งวดที่

อายุต้นยาง(เดือน)

อัตราการใส่ปุ๋ยบำรุง

มาตรฐาน

ความเจริญเติบโต

สูตร 20-8-20

สูตร  20-10-12

กรัม/ต้น

กก./ไร่

กรัม/ต้น

กก./ไร่

สูง(ซม.)

รอบต้น

(ซม.)

2

1

100

7

70

5

1 ชั้น

6

110

8

80

6

2 ชั้น

-

3

12

200

16

90

7

200

-

18

300

23

170

13

350

10

4

24

320

24

170

13

-

14

30

320

24

170

13

-

19

5

36

330

25

180

14

-

24

42

330

25

170

13

-

28

6

48

330

25

180

14

-

33

54

350

27

200

15

-

37

7

60

370

28

210

16

-

41

66

370

28

200

15

-

44

8

72

370

28

210

16

-

47

78

-

-

-

-

-

50

9

84

-

-

-

-

-

53

90

-

-

-

-

-

56

 

หมายเหตุ                    1. ข้อมูลวิชาการยางพารา 2553  กรมวิชาการเกษตร

                                2. ปุ๋ยบำรุงสูตร  20 – 8 - 20  สำหรับแหล่งปลูกยางเดิม

                                3. ปุ๋ยบำรุงสูตร  20 -10 -12  สำหรับแหล่งปลูกยางใหม่

 

          อัตราส่วนการผสมปุ๋ยใช้เอง  สูตร  20 – 10 – 12

            สำหรับต้นยางก่อนเปิดกรีดในแหล่งปลูกยางใหม่

 

น้ำหนักปุ๋ยที่ต้องการผสม(กิโลกรัม)

แม่ปุ๋ยที่ใช้ในการผสมปุ๋ย  (กิโลกรัม)

สารตัวเติม (กิโลกรัม)

ไดแอมโมเนี่ยมฟอสเฟต

(18-46-0)

ยูเรีย

(46-0-00)

โพแทสเซี่ยมคลอไรด์

(0-0-60)

50

11

18

10

11

100

22

36

20

22

200

44

72

40

44

300

66

108

60

66

400

88

144

80

88

500

110

180

100

110

600

132

216

120

132

700

154

252

140

154

800

176

288

160

176

900

198

324

180

198

1,000

220

360

200

220

 

หมายเหตุ  : 1.   ไม่แนะนำให้ใส่สารตัวเติม

2.   น้ำหนักแม่ปุ๋ยแต่ละชนิดที่เป็นเศษของกิโลกรัมให้ปัดเป็นเลขจำนวนเต็ม

  

การดูแลสวนยาง

(ตั้งแต่อายุ  7  ปีครึ่ง   เป็นต้นไป)

(1)     ก่อนเปิดกรีด

-          ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร  20 – 8 – 20   ปีละ  2  ครั้ง  ช่วงต้นฤดูฝน – ปลายฤดูฝน

อัตราต้นละ  370  กรัม

-          ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร  20 – 10 – 12   ปีละ  2  ครั้ง  ช่วงต้นฤดูฝน – ปลายฤดูฝน

อัตราต้นละ  210  กรัม

(2)     หลังเปิดกรีด

          ใส่ปุ๋ยบำรุงสูตร  29 – 5 – 18  อัตราต้นละ  1  กิโลกรัม  แบ่งใส่  2  ครั้ง   ช่วง

ต้นฤดูฝน  -  ปลายฤดูฝน

 

หมายเหตุ  : 

 1. ก่อนใส่ปุ๋ยบำรุงให้ปราบวัชพืชทุกครั้ง
 2. ควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์อัตราต้นละ  2  กิโลกรัม
 3. ก่อนเข้าฤดูแล้งให้ทำแนวป้องกันไฟรอบสวนยาง  กว้างไม่น้อยกว่า  3  เมตร

 

------------------------------------------------

  

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 17:09 น.