ระบบจัดการความรู้ การยางแห่งประเทศไทย

นโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ (KM)
นโยบายด้านการพัฒนาองค์ความรู้ (KM) PDF พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2011 เวลา 14:38 น.

นโยบายด้านการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) หรือองค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ความสำเร็จของการนำนโยบายและกลยุทธ์ดังกล่าวไปปฎิบัติ โดยมีกระบวนการเผยแพร่ กระบวนการติดตามผลการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น